درنشست فوق العاده روسای دوایروکارشناسان مدیریت از سوی مدیر منطقه تأکید شد تمرکز بر روی جذب منابع پایدار و وصول مطالبات

مدیرشعب اصفهان در نشستی فوق العاده که با حضور معاونین، رؤسای دوایر و کارشناسان مدیریت با هدف بررسی راهکارها و موانع فعالیتهای جاری برگزار گردید به تحلیل و بررسی آمار مانده منابع و مصارف مدیریت پرداخت و اظهار داشت: مدیریت استان اصفهان از پتانسیلهای قابل توجهی برخوردار است و انتظار میرود در سال جدید با تلاش مضاعف و همدلی همه همکاران و تمرکز برجذب منابع پایدار و وصول مطالبات بتوانیم تا پایان سال جاری کارنامه قابل قبولی را در بخش های مختلف ارائه دهیم.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان فریبرز نعیمی در ادامه توجه بیش از پیش همکاران را در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان یادآور شد و گفت: فلسفه وجودی مدیریت و رسالت اصلی آن خدمتگزاری جامع به شعب است و ستاد مدیریت باید در تمامی امور و فعالیتها سرمشق و الگو باشد.

مدیرشعب اصفهان تاکید کرد : همه ی دوایر مدیریت مسئولند و باید نسبت به انجام امور پاسخگو باشند و درطول سال نیز بایستی نسبت به تحقق اهداف تعیینی مدیریت متعصب و با انگیزه باشند.

نعیمی در پایان به تشریح وضعیت بازار رقابتی موجود شبکه بانکی استان وجایگاه بانک مسکن پرداخت و گفت : سهم منابع بانک مسکن برخلاف مصارف آن در بین شبکه بانکی استان برای این استان با این همه پتانسیل مطلوب نیست و انتظار میرود با تحرک و پویایی تمامی پرسنل و براساس برنامه استراتژیک بانک و نیز با توجه به تنوع خدمات بانک برای همه سلایق تاپایان سال آمار وارقام را بهبود بخشیده وجایگاه مدیریت را ارتقاء دهیم.

گفتنی است در ادامه معاونین مدیریت،مسئول حوزه حراست،روسای دوایر و کارشناسان مدیریت به تفکیک به ارائه نقطه نظرات،پیشنهادات،راهکارها و انتقادات خود پرداختند.

Last Updated 1397/5/3