بمنظور ارتقاء اطلاعات کارکنان بانک و بالا بردن سطح علمی وکیفی دانش همکاران انجام گرفت

برگزاری کلاس بازآموزی حساب آتیه طلائی بهمراه جلسه بخشنامه خوانی در مدیریت اصفهان

بمنظور ارتقاء اطلاعات کارکنان بانک و بالا بردن سطح علمی وکیفی دانش همکاران از مفاد دستورالعملها و به منظور اجرای دقیق آن و بررسی نقاط ضعف و قوت و نیز تاثیرات اجرایی آن در سازمان کلاس بازآموزی حساب آتیه طلائی همزمان با جلسه بخشنامه خوانی مدیریت استان اصفهان با حضور مدیراستان،معاونین منطقه،مسئول حوزه حراست، مسئولین دوایر و کارکنان مدیریت برگزار شد
بمنظور ارتقاء اطلاعات کارکنان بانک و بالا بردن سطح علمی وکیفی دانش همکاران از مفاد دستورالعملها و به منظور اجرای دقیق آن و بررسی نقاط ضعف و قوت و نیز تاثیرات اجرایی آن در سازمان کلاس بازآموزی حساب آتیه طلائی همزمان با جلسه بخشنامه خوانی مدیریت استان اصفهان با حضور مدیراستان،معاونین منطقه،مسئول حوزه حراست، مسئولین دوایر و کارکنان مدیریت برگزار شد

در ابتدای این جلسه که اکثر همکاران دوایر مدیریت شعب این استان حضور داشتند ،محسن ربانی معاون اداری وپشتیبانی مدیریت شعب استان طی سخنانی تشکیل اینگونه جلسات را خصوصاٌ در مدیریت بعنوان الگوی شعب تحت پوشش ضروری دانست و افزود آگاهی از بخشنامه های بانک برای تمامی پرسنل لازم و ضروری می باشد و هیچ همکاری نباید از مسائل و رویدادهای بانک بی اطلاع باشد و همکاران برای پاسخگوئی به سئوالات مشتریان و مراجعان در همه زمینه ها باید اطلاعات جامعی داشته باشند و یکی از راهکارهایی که در این زمینه کارساز می باشد تشکیل کلاسهای بازآموزی و برگزاری مدون جلسات بخشنامه خوانی و شرکت فعالانه در این جلسات است .

ربانی ضمن تاکید برالزام حضور وشرکت تمامی همکاران در این کلاسها و پیگیری جهت تشکیل جلسات منظم بخشنامه خوانی در شعب و مدیریت، ضمن مثبت ارزیابی نمودن این گونه جلسات اظهار داشت : تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص قوانین و مقررات و بخشنامه های سازمان سبب خواهد شد تا خدمات آسانتر و روانتر در اختیار مخاطبین قرار گیرد .

در ادامه ابتدا حساب آتیه طلائی مطابق با دستورالعمل بانک و بروشورهای موجود بازآموزی و موردبحث وتبادل نظر قرار گرفت و سپس بخشنامه های صادره مرتبط با دوایر مدیریت بخصوص دوایرامور اداری،امور مالی ،اعتباری و حقوقی توسط مسئولین دوایر مربوط قرائت و بطور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به سئوالات و ابهامات همکاران در این خصوص پاسخ مبسوط وروشن داده شد.

Last Updated 1394/4/22