عیادت از رئیس شعبه فردوسی

حسن نوروزی مدیرشعب استان اصفهان بهمراه معاون اداری پشتیبانی مدیریت،مسئول حوزه حراست و کارشناس روابط عمومی با حضور در منزل نادر رحمانی مسئول شعبه فردوسی اصفهان ،ضمن بررسی وضعیتشان، از وی عیادت نمود.

مدیراصفهان تجلیل و تکریم همکاران و پرسنل را از اولویت های کاری برشمرد و افزود : نیروهای زحمتکش و دلسوز بانک سرمایه هایی گرانبها هستند، که موفقیت های بانک حاصل تلاش آنهاست و حمایت و پشتیبانی از آنها در مواقع لازم ، جزء وظایف مدیران میباشد.


رحمانی نیز که بدلیل مشکل شکستگی شدید پا و عمل جراحی در استراحت به سر میبرد ، از حضور همکاران ابراز خرسندی و از این اقدام تشکر وقدردانی کرد.

Last Updated 1398/1/27