تازه های اخبار تازه های اخبار

دوره آموزشی شگردهای مقابله با جاسوسی

در راستای فعالیتهای آموزشی وبرگزاری دوره های مختلف آموزشی و بازآموزی جهت کارکنان مدیریت اصفهان و درراستای ارتقای سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری پرسنل، دوره آموزشی شگردهای مقابله با جاسوسی جهت پرسنل حوزه غرب استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اصفهان امیرعباس شیرانی نژاد مسیول حوزه غرب اصفهان در این رابطه گفت : آموزش مستمر همکاران در تمامی زمینه ها باعث میگردد تا پرسنل همواره در جهت ارایه خدمات مطلوب به مشتریان و مراجعان آماده و مهیا باشند.

آخرین بروزرسانی 1397/10/29