تازه های اخبار تازه های اخبار

رونمایی از سامانه های کاربردی

به منظور تسهیل و تسریع در انجام برخی امور مربوط به شعب و تهیه برخی گزارش ها ، ایجاد فهم مشترک و افزایش سطح رضایتمندی پرسنل مستقر در صف ، از سامانه های کاربردی مدیریت شعب استان اصفهان با حضور مدیر استان،معاونین مدیریت،مسیول حوزه حراست،مسیولین حوزه های غرب و شمال و روسای دوایر مدیریت ، رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی اصفهان مدیر اصفهان در این خصوص گفت : با توجه به گستردگی شبکه ی استان و حجم زیاد فعالیتها و درخواستهای شعب و برخی مشکلات و موانع سیستمی ، بر آن شدیم تا نسبت به پیاده سازی سامانه های کاربردی از قبیل سامانه بازاریابی، سامانه خودارزیابی کارکنان ، سامانه انبارداری مطبوعات وملزومات ، سامانه تعیین حجم کارپرسنل و سامانه وصول مطالبات اقدام نماییم.

نوروزی تشریح کرد : سامانه بازاریابی با هدف فرهنگسازی بازاریابی مویرگی درسطح شعب و با قابلیت انتخاب بازاریاب برتر در سطوح مختلف، ثبت بازاریابی های صورت گرفته و تجمیع آنها و تخصیص اهداف به تفکیک شعب و پرسنل ، سامانه خودارزیابی کارکنان با هدف توانمندسازی پرسنل و افزایش بهره وری و کارایی با قابلیت برآورد نیازهای آموزشی و استخراج کارنامه عملکردی پرسنل جهت رعایت شایسته سالاری در انتصابات ، سامانه انبارداری با هدف تخصیص بهینه مطبوعات و ملزومات به شعب و صرفه جویی در هزینه های مصرفی شعب، سامانه تعیین حجم کارپرسنل با هدف برآورد حجم فعالیت های شعب جهت عدالت محوری در تخصیص پرسنل و اضافه کار به شعب و سامانه وصول مطالبات با هدف ایجاد وحدت رویه در فعالیتهای شعب ، سهولت در اخذ گزارشات و پیگیری با قابلیت نقطه زنی و تعیین عملکرد فردی همکاران در این بخش ، طراحی و در سطح شعب استان اجرا گردیده است.

آخرین بروزرسانی 1397/11/17