فهرست اخبار فهرست اخبار

جلسات تعیین اهداف شعب مدیریت استان اصفهان

جلسه تعیین اهداف شعب استان اصفهان با حضور معاونت مالی فناوری و دوایر مدیریت استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت استان اصفهان، اهداف هر شعبه به تفکیک بخش های مختلف بانکداری با حضور مسیولین هر شعبه  و معاون مالی فناوری و همچنین مسیولین داویر مدیریت به صورت جلساتی مختص هر شعبه تشکیل گردید. در این جلسات ضمن مشورت با مسیول هر شعبه و همچنین با در نظر گرفتن میانگین اهداف 3 سال گذشته ، برنامه راهبردی هر شعبه مشخص گردید.  

آخرین بروزرسانی 1397/5/2