هیات عامل بانک مسکن هیات عامل بانک مسکن

 •  

  عضو هیئت عامل بانک

  و معاون امور شعب و بازاریابی

 •  

  عضو هیئت عامل بانک

  و معاون اعتباری

 •  

  عضو هیئت عامل بانک

  و معاون منابع انسانی

  • حسن شهرآشوب
 •  

  عضو هیئت عامل بانک

  و معاون حقوقی و پیگیری وصول مطالبات

 •  

  عضو هیئت عامل بانک

  و معاون طرح و برنامه

  • محمدحسن مرادی
 •  

  عضو هیئت عامل بانک

  و معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات

 •  

  عضو هیئت عامل بانک

  و معاون مالی و پشتیبانی