معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد - معاون برنامه ریزی

میکائیل جان محمدی
اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد - معاون برنامه ریزی
تلفن : 021-88793552
نمابر : 021-88793552
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم