معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل آموزش - معاون برنامه ریزی طرح های آموزشی

آفرین نبی زاده
اداره کل آموزش - معاون برنامه ریزی طرح های آموزشی
تلفن : 021-88519636
نمابر : 021-88519644
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش