معاون اعتباري معاون اعتباري

بازگشت

عضو هیات عامل بانک و معاون اعتباری

محمدحسن علمداری
عضو هیات عامل بانک و معاون اعتباری
تلفن :
نمابر :
آدرس پستی :
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت : اداره کل اعتبارات،اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری،اداره کل امور بین الملل

ساختار سازمانی ساختار سازمانی